Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Rodinné a firemné konštelácie

Úvod SemináreRodinné a firemné konštelácie

Najbližšie termíny seminára Rodinné a firemné konštelácie:

1.5.2024

 Rodinné a firemné konštelácie

 - zážitkový seminár, ktorý pomáha nájsť problematické väzby v rodinných, či firemných vzťahoch, otázky zmyslu života, povolania, financií, či zdravia
Prihláška >>>

 

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so zdravím? A vôbec, načo som vlastne tu, aké je moje poslanie?

Určite ste si už tieto, či podobné otázky kládli, alebo kladiete, a to hlavne v období keď Vám je možno ťažšie, hľadáte východisko z danej situácie a snažíte sa možno porozumieť, prečo sa mi to či ono deje...

 

Často rozlišujeme medzi oblasťou rodiny, vlastného naplnenia a osobného šťastia vo vzťahoch na jednej strane, či v oblasti povolania na strane druhej, alebo aj v oblasti zdravia zase z iného pohľadu.

 

Ale môžeme to oddeľovať? Práve princíp rodinných, firemných, či moderných systemických konštelácií nám ukazuje, že všetko sa riadi rovnakými princípmi a zákonmi šťastia/či nešťastia, zdravia/či choroby, úspechu/či neúspechu a rovnakými zákonmi a poriadkom v živote aj v láske.

 

V rodinných osudoch sa častokrát niektoré príbehy, resp. vzorce chovania opakujú. Ak sú podobnosti v príbehoch zjavné, môžu sa ich účastníci snažiť hľadať príčinu. Rodinné konštelácie práve na tieto otázky príčiny odpovedajú a ponúkajú jeden z pohľadov na nevedomú rodinnú dynamiku.

 

Stabilita celého rodinného systému a šťastie ďalších generácií závisí od rovnováhy a správneho usporiadania všetkých pilierov. Môže spadnúť, ak sa vychýli ktorýkoľvek z pilierov ...

 

Toto najvýstižnejšie vystihuje jeden citát lektorky a koučky Márie Korčekovej: „Čo to robíte svojim deťom?!“

Pôvod rodinných konštelácií

Rodinné konštelácie objavil nemecký psychoterapeut Bert Hellinger (1925–2019), ktorý túto metódu vyvinul v 80-tych rokoch 20.storočia na základe svojho predchádzajúceho misijného pobytu v africkom kmeni Zulu, kde sa podieľal na ich rituáloch, získal vhľad do ich odlišného chápania sveta a odpozoroval chovanie jednotlivých členov kmeňa a ich cyklicky/generačne sa opakujúce vzorce správania.

 

Technika konštelácií je v súčasnej dobe považovaná za jednu z najúčinnejších terapeutických techník na svete ako medzi klientami a laickou verejnosťou, tak aj v odborných kruhoch z odborov psychológie, psychiatrie, či iných odborov medicíny, ale aj sociálnej práce a výchovy detí a mládeže.

Ako to celé prebieha?

V princípe je základ celej techniky rovnaký bez ohľadu na riešenú tému, líšia sa iba prístupy, resp. skladba podľa toho, či ide o:

 • Skupinové rodinné konštelácie
 • Individuálnu konštelačnú terapiu
 • Firemné konštelácie

Technika postavenia rodinnej, či firemnej konštelácie spočíva vo vytvorení akéhosi energetického, či spirituálneho modelu fungovania, resp. nastavenia väzieb rodiny, partnerského ale aj akéhokoľvek iného vzťahu, majiteľov/spolumajiteľov aj zamestnancov firmy, no ak je to potrebné aj väzieb jednotlivých subosobností človeka na spirituálnej úrovni alebo biologických systémov človeka na fyzickej úrovni. Tento model sa zostavuje podľa typu konštelácie z účastníkov seminára. V prípade individuálnej konštelačnej terapie prostredníctvom figúriek, či farebných papierikov, ktoré rovnako reprezentujú model fungovania, ako pri použití živých „komparzistov“.

 

Do postaveného modelu sa vyberajú účastníci seminára, ktorých si vyberie klient (zadávateľ konštelácie), resp. kouč, ktorý seminár vedie. Klient definuje požiadavku, o aký problém sa jedná a stručne popíše, aké role v tom probléme jednotliví aktéri pôvodného rodinného systému zohrávajú.

 

V popisovaní problému je veľmi dôležité definovať existujúci stav, ktorý vplýva na súčasné fungovanie rodiny:

 • Súrodenci a ich poradie, rodičia, starí rodičia, atď.
 • Partneri, expartneri
 • Rozvod rodičov, či iných členov rodiny
 • Rodinné traumy, prípadne tajomstvá – tragické úmrtia, nenarodené deti, rodinné tragédie, väznenie, resp. ak skončil niektorý z predkov v koncentračnom tábore...
 • Kto bol z rodiny vylúčený, zbavený svojprávnosti, zbavený dedičského nároku, či inak zbavený majetku (vyvlastnenie a pod.)
 • Psychické choroby členov rodiny, závislosti, vraždy, sebevraždy a pod.

Klient si zároveň pocitovo vyberie zástupcu za seba a jednotlivé role/osoby sa rozostavia tak, ako to cíti klient, resp. kouč, ktorý seminár vedie.

 

V jednotlivých roliach sa začínajú účastníkom prejavovať pocity, ktoré sú autentické a mnohokrát veľmi podobné chovaniu skutočných ľudí rodinného systému.

 

Konštelácia potom umožní poodhaliť skutočnú príčinu a skrytú dynamiku systému, čo je základom konštelačnej metódy. Na základe zistení je potom do systému nastolený poriadok s použitím koučovacieho prístupu, etikoterapie, afirmačné/sugestívne metódy, harmonizačné techniky, v prípade potreby aj techniky na odstránenie negatívnych energií (ak boli členovia rodu obeťami urieknutia, prekliatia a pod.). Inak povedané, komunikačný jazyk a použité harmonizačné („upratovacie“) techniky sú pre každú postavenú konšteláciu jedinečné a mnohokrát nie sú striktne ohraničené iba oblasťou racionálneho uvažovania.

 

Pre ostatných účastníkov seminára, či už v roli komparzistov, alebo iba pozorovateľov prinášajú neobyčajne silné a intenzívne zážitky, vhľady a AHA momenty do ich vlastného života.

Aké oblasti môžeme konštelačnou praxou poodhaliť a následne vyliečiť?

Na základe zistení a pochopením fungovania dynamiky daného rodinného systému vieme klientovi (zadávateľovi) ukázať, čo je možné v systéme okamžite zmeniť, resp. čo je potrebné urobiť v ďalších krokoch. Snahou kouča, ktorý konšteláciu vedie, je pomôcť nastoliť rovnováhu (pokiaľ to vážnosť problému dovoľuje) ideálne hneď bez potreby ďalšieho opakovania, resp. ďalších špeciálnych terapií.

 

Vieme poodhaliť všetky oblasti, ku ktorým nás to ťahá, resp. ktoré chceme konečne vo svojom živote „upratať“. Pokiaľ však klient má témy, ktoré sú nepríjemné, alebo traumatizujúce, záleží iba na ňom, či sa tejto záťaže chce zbaviť, alebo je mu nepríjemné ísť do hĺbky zo strachu „čo objaví“.

 

Konštelačnou praxou sa teda vieme pozrieť na tieto témy:

 • Vzťahy v existujúcej rodine (partner, partnerka, deti), v pôvodnej rodine (rodičia, súrodenci, starí rodičia, prípadne aj ďalej k predkom)
 • Vzťahy s okolím – susedia, priatelia, dedina/mesto, krajina
 • Finančné otázky, spokojnosť so životom, pracovné naplnenie
 • Oblasť zdravia svojho, resp. svojich blízkych (ak s tým budú súhlasiť)
 • Firemné konštelácie – vzťahy vo firme, „traviči studní“, oblasti/príčiny neúspechov, nastavenie firmy, smerovanie firmy, vedenie firmy, podriadení a ich role, náplň práce, ponúkané služby/produkty, (ne)rovnováha v príjmoch a výdavkoch, atď.
 • Spirituálne oblasti/oblasti hodnôt – chýbajúca radosť zo života, zmysel života a práce, blokovaná tvorivosť, závislosti, strachy a úzkosti, stagnácia, sebapoškodzujúce vzorce – sebamanipulácia, sebavydieranie, sebanenávisť, sebaodmietanie, nízka sebaúcta...